Köpvillkor

Allmänna villkor Privat Gäller fr o m 2019-10-01 tills vidare

1. Allmänt och definitioner

Dessa allmänna villkor (“Allmänna villkor”) utgör en del av det avtal (“Avtalet”) som privatperson (“Kunden”) ingår med Folkes Säkerhet AB (“Folkes”) avseende säkerhetstjänster (“Tjänsten”). Med Tjänsten avses den av Folkes tillhandahållna tjänsten Folkes Säkerhetspaket Standard och Plus med den huvudsakliga funktion som beskrivs i punkt 3 och 4 nedan. Med “Avtalsdagen” avses den dag Kunden ingick Avtalet med Folkes, antingen skriftligt eller muntligt. Med “Spärrlinje” avses Folkes larmcentral.

Vid tecknande av Plus-tjänsten har kund rätt att nyttja upp till 5 licenser. 

2. Kontaktuppgifter till Folkes

Kunden kan alltid kontakta Folkes genom att ringa kundservice på 08-5000 84 40, skicka epost till kundtjanst@Folkessakerhet.se eller brev per post till Folkes Säkerhet AB, kurödsvägen 9. 45155 uddevalla.

3. Allmänt om rådgivning

Rådgivning innebär att kunden kan ringa Folkes för att få assistans vid en ID-kapning. Kunden kan via assistansen få förebyggande information om hur man skyddar sig mot ID-kapning. Vidare kan kunden även få hjälp med att fastslå om ID-kapning har skett och om så har skett även få hjälp med att begränsa omfattningen av stölden. Ibland måste en fullmakt upprättas för att assistansen ska kunna innefatta inhämtning av information och/eller begränsa stölden. Folkes bistår även med generell rådgivning gällande konsumenträtt.

4. Allmänt om ID-Skydd Tjänsten omfattar:

– bevakning, via utvalda partners, av Kundens finansiella status samt meddelande och vidtagande av förebyggande åtgärder så fort någonting i denna status ändras.

– assistans för återupprättande av Kundens identitet- och kreditstatus gentemot myndigheter, företag eller privatpersoner om Kundens identitet, trots bevakningen, obehörigt utnyttjats genom stöld, rån, bedrägeri, urkundsförfalskning, brytande av postförsändelse eller intrång i elektroniskt lagrad information,

– assistans med bestridande av fakturor om köp olovligen genomförts i Kundens namn.

4.1.

Med “identitet” avses; namn, personnummer och signatur inklusive elektronisk signatur.

4.2.

Genom Tjänsten får Kunden tillgång till Bisnode Kredit AB:s (“Bisnode”) kreditprofil på Kund. Kreditprofilen och händelser från Bisnode finns tillgänglig för Kund via Bisnodes portal, genom att logga in med Mobilt BankID. Kund får även SMS och/eller e-post skickat till sig när en förändring avseende Kunds kreditprofil inträffat.

4.3.

Folkes har rätt att ändra de Allmänna villkoren genom att meddela Kunden via e-post eller genom publicering av de nya Allmänna villkoren på Webbplatsen. De uppdaterade Allmänna villkoren börjar gälla trettio (30) dagar efter e-postmeddelandet skickats till Kunden eller efter att de publicerats på Webbplatsen. Det åligger Kunden att ta del av de aktuella villkoren på Webbplatsen. Genom registreringen av handlingar och föremål hos Folkes bemyndigar Kunden Folkes (eller Folkess partner) att företräda Kunden vid förlustanmälan och begäran om ersättning av registrerade föremål.

5. Beställning och lösenord

Kunden beställer Tjänsten genom att (a) erlägga betalning enligt det skriftliga erbjudande som Folkes tillhandahåller eller genom att (b) acceptera ett erbjudande via telefon eller Internet. När Folkes mottagit Kundens beställning skickas en bekräftelse med inloggningskoder till Kundens folkbokföringsadress. Kunden ansvarar för att erhållna koder inte sprids eller är tillgängliga för obehöriga personer. Finns risk för spridning eller att koden har kommit i orätta händer är Kunden skyldig att snarast byta sitt lösenord själv..

6. Korrekta uppgifter

För att Folkes skall kunna tillhandahålla Tjänsten enligt Avtalet måste Kunden till Folkes och Bisnode uppge korrekta uppgifter (namn, adress, e-post, personnummer samt lämplig identifiering av registrerade föremål) vid registrering och förlustanmälan. Folkes har inget ansvar gentemot Kunden om denne vid registrering eller förlustanmälan lämnar information som är ofullständig, felaktig eller vilseledande.

7. Förlustanmälan

Kunden skall vid förlustanmälan till Folkes legitimera sig genom att uppge sitt namn och personnummer samt de ytterligare upplysningar som kan krävas för att säkerställa Kundens identitet. Då anmälan om förlust skett skall Folkes utan dröjsmål meddela den myndighet eller det företag som utfärdat registrerade föremål om förlusten. Om Folkes så kräver skall Kunden skriftligen bekräfta muntliga meddelanden som lämnats av Kunden till Folkes.

8. Informationens aktualitet

Informationen i kreditupplysningsföretagens tjänster uppdateras dagligen då information inkommer till kreditupplysningsföretagen. Vid frågor eller synpunkter på uppgifter hämtade från kreditupplysningsföretag hänvisas Kunden till att höra av sig Bisnode.

9. Rättelse och registerutdrag

Om kunden anser att en uppgift om denne i ett register är oriktig eller missvisande skall kreditupplysningsföretaget kontaktas för att begära rättelse.  

10. Lagar och föreskrifter

Upplysningsverksamhet som Kunden genom Avtalet berättigas nyttja är reglerad i kreditupplysningslagen (1973:1173), personuppgiftslagen (1998:204) och yttrandefrihetsgrund-lagen (1991:1469). Folkes följer även konsumenttjänstlagens (1985:716) bransch-överenskommelser och god affärssed.

11. Missbruk och avstängning av Tjänsten

Kunden får inte använda Tjänsten på annat än sedvanligt sätt eller på ett sätt som orsakar skada eller olägenhet för Folkes eller annan.

För det fall tillhandahållandet av Tjänsten medför skada eller risk för skada för Folkes äger Folkes rätt att omedelbart stänga av Tjänsten. Folkes får i samband därmed inte vidta åtgärder på annat sätt än vad som är försvarligt efter omständigheterna. Folkes förbehåller sig rätten att med omedelbar verkan stänga av Tjänsten om:

a) Kunden begår väsentligt avtalsbrott t.ex. genom missbruk av Tjänsten.

b) Betalning enligt punkt 13 uteblir trots påminnelse och varning om avstängning.

Om Folkes utnyttjar sin rätt enligt ovan och stänger av Tjänsten ovan ska Kunden snarast möjligt underrättas om Folkes vidtagna åtgärder. Folkes rätt att stänga av Tjänsten ska inte inverka på Folkes rätt att göra andra påföljder gällande med anledning av Kundens avtalsbrott.

12. Pris

Priset för Tjänsten och övriga avgifter framgår av Avtalet. Alla priser är angivna inklusive mervärdesskatt. En fakturaavgift på 19 kr tillkommer vid vanlig pappersfaktura, vid autogiro samt mailfaktura utgår 0 kr. Om Folkes säger upp Avtalet i förtid på grund av Kundens missbruk av Tjänsten eller grova vårdslöshet, återbetalas inte debiterad avgift till Kunden för den tid under vilken Avtalet skulle ha varit gällande utan förtida uppsägning. En startavgift utgår a 249 kr, detta är en engångskostnad och tillkommer på första fakturan. 

Vid Avtalets ingående ingår tjugo (20) stycken skyddsdekaler som Kunden kan fästa på diverse värdeföremål, med unika koder förknippade med Kunden, vilket innebär att sådant föremål kan skickas tillbaka till Kunden om föremålet hittas av någon som skickar in föremålet. Skyddsdekalerna ingår kostnadsfritt under Avtalets tjugofyra (24) första månader. Därefter debiteras 99 kr årsvis i förskott för bruk och fortsatt aktivering av skyddsdekalerna. Kunden godkänner förlängningen av användandet och aktiveringen av skyddsdekalerna under tolv (12) månader genom att erlägga betalning mot faktura som tillställs Kunden. Kunden äger fritt rätten att avstå från att betala denna del av fakturan varvid skyddsdekalerna upphör att gälla för den period fakturan avser.

13. Betalningsvillkor

Månadsavgifter faktureras månadsvis i förskott med tjugo (20) dagars betalningstid. Avgifter för tiden från Avtalsdagen fram till första månadsskifte faktureras i samband med den första förskottsfakturan. Om Kunden ej betalar i tid har Folkes rätt att ta ut lagstadgad dröjsmålsränta.

14. Avtalstid, uppsägning och regler om konsumentskydd vid distansavtal

Avtalet träder ikraft från Avtalsdagen och gäller under tjugofyra (24) månader (“Bindningstiden”), om inget annat angivits i avtalet. Avtalet skall sägas upp senast en månad före Bindningstidens utgång genom meddelande därom till Folkess kundtjänst. Kunden kan enkelt säga upp sitt avtal eller ångra sin beställning genom att kontakta kundtjänst på 08-5000 84 40, eller via skrift såsom mail och brev.. Vid utebliven uppsägning förlängs Bindningstiden med tolv (12) månader i taget. Folkes kommer i god tid och på lämpligt sätt, t.ex. genom e-post, sms eller annat utskick, att avisera kund med information om att uppsägning kan ske. Kunden har ångerrätt enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59). För att ångerfristen skall göras gällande skall meddelande härom lämnas till Folkes senast fjorton (14) dagar efter Avtalsdagen. Hos Konsumentverket finns ett standardformulär som Kunden som konsument kan (men inte behöver) använda när Kunden vill utöva sin ångerrätt. Vid tvister som vi inte lyckas lösa tillsammans, rekommenderar vi att Kunden vänder sig till Allmänna reklamationsnämnden (“ARN”). Vi har som målsättning att lösa tvister med dig först och undvika ARN.

15. Överlåtelse av Avtal

Kunden har ej rätt att överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt Avtalet utan Folkess skriftliga medgivande. Folkes har rätt att överlåta eller pantförskriva sina rättigheter, samt överlåta sina skyldigheter enligt detta Avtal. Detta innefattar bland annat en rätt för Folkes att överlåta sin rätt till betalning enligt Avtalet. Kunden informeras härmed om att abonnemangsavtalet kan komma att pantsättas till Svea Ekonomi AB. Betalning av fordringar – av vad slag det vara må – som har sin grund i detta avtal kan med befriande verkan därför bara göras till Svea Ekonomi AB och de konton som Svea Ekonomi AB anvisar.

16. Personuppgifter

Kunden samtycker genom ingåendet av Avtalet till behandling av personuppgifter enligt nedan. Folkes kommer att behandla de uppgifter som Kunden lämnat till Folkes i syfte att fullgöra Avtalet, för identifikation, administration, kommunikation med Kunden, leverans, direktmarknadsföring och för statistikändamål. Detta kan även innebära samkörning, både inom och utom EU, med andra register och att Kundens uppgifter överförs till andra bolag inom Folkess koncern och till Folkess samarbetspartners. Uppgifter får ej behandlas för ändamål som rör direkt marknadsföring om Kunden motsätter sig sådan behandling. Kunden har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av uppgifter. Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen. Kund som är privatperson har enligt personuppgiftslagen rätt att en (1) gång per kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om Kunden hos Folkes oavsett hur dessa samlats in. Om Kunden vill ha sådan information ska Kunden lämna in en skriftlig begäran till Folkes. Begäran ska skickas in underskriven per post och kan alltså inte skickas per e-post. Om personuppgifter behandlas i strid med personuppgiftslagen har Kunden rätt att begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

17. Folkess ansvar och force majeure

Tjänstens funktionalitet är beroende av ett antal faktorer utanför Folkess kontroll. Folkes ansvarar inte för skador som har orsakats av händelser utanför Folkess kontroll såsom exempelvis elavbrott, åsk- eller blixtnedslag, fördröjning i externt nät, störningar på eller avbrott i mobil- eller telefonförbindelse. Part är befriad från fullgörelse av förpliktelse enligt Avtalet om underlåtenheten att fullgöra en förpliktelse har sin grund i omständighet utanför parts kontroll såsom bland annat krig, krigsliknande händelse, uppror, sabotage eller hot om sabotage, myndighetsåtgärd eller ingripande, strejk, lockout, blockad eller annan arbetskonflikt, naturkatastrof eller exceptionella väderförhållanden, blixtnedslag, eldsvåda, översvämning eller störningar via telenätet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning eller andra liknande omständigheter av motsvarande vikt. Om part är befriad från fullgörandet av sina förpliktelser enligt denna punkt är part inte skadeståndsskyldig. Part som åberopar sådant förhållande enligt förra stycket till befrielse från fullgörande av avtalet är skyldig att omedelbart meddela andra parten härom.

18. Meddelanden

Meddelanden med anledning av Avtalet som ska vara skriftliga ska, om inget annat anges i Avtalet, ske genom brev eller e-post. E-postmeddelande till av Kunden uppgiven e-postadress, ska anses ha nått Kunden samma dag som det avsändes. Brev som avsänts till den andra partens senast uppgivna adress ska anses ha nått den mottagande parten senast på sjunde dagen efter avsändandet.

19. Tvist och tillämplig lag

Tvist i anledning av Avtalet ska avgöras av allmän domstol, varvid svensk rätt ska tillämpas.

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?